Pagina's

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 

Elektrisch Laden voor West

 

Netwerk van oplaadpalen

Om de snelle ontwikkelingen in elektrisch vervoer bij te benen is het van belang om een dekkend netwerk van oplaadpalen te realiseren. Een groeiend netwerk van oplaadpalen in westelijk Nederland is van essentieel belang om de groei van het aantal elektrische voertuigen te faciliteren en te stimuleren. MRA-E ontvangt in dat kader voor het project Elektrisch Laden voor West subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. In dit project gaan wij 1.200 publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen realiseren.


Samenwerken

MRA-E deelt haar ervaringen en kennis met de gemeenten in de regio. Daarnaast begeleidt het projectbureau MRA-E hen in het contact met marktpartijen en bij het selecteren en inrichten van een oplaadlocatie. De samenwerking tussen de provincies (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland) laat zien dat op regionaal niveau mondiale uitdagingen kunnen worden opgepakt. 

Door de actuele kennis van oplaadinfrastructuur te bundelen op regionaal niveau kunnen de belangen bewaakt worden van de gebruiker, markt, overheid en netbeheerder. Een gezamenlijke aanbesteding draagt zorg voor marktwerking, hoge kwaliteit en een aantrekkelijke prijs. Leveranciers worden uitgedaagd om een optimale oplossing aan te bieden die op grote schaal toepasbaar is. Het voorbereiden en uitvoeren van een aanbesteding kan veel tijd kost kosten en daarom zullen de overheden die zich aansluiten bij een gezamenlijke aanbesteding ook profiteren van efficiëntie voordelen.

Kansen voor West

Het Kansen voor West programma werkt aan de concurrentiekracht van de Randstad. Dat betekent investeren in thema’s als innovatie, research & development, kennisuitwisseling, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, menselijk kapitaal en duurzame energie. 

De voordelen die verbonden zijn aan het stimuleren van elektrisch vervoer en de uitbreiding van het netwerk van oplaadpunten passen binnen de innovatiedoelstellingen vanuit het programma Kansen voor West. De realisatie van het project zal bijdragen aan het bewaken en stimuleren van de positie van Nederland als gidsland voor elektrisch vervoer. Investeringen in elektrisch vervoer leveren een bijdrage aan de leefomgeving door luchtkwaliteit verbetering en het beperken  van geluidshinder. Daarnaast zorgt het bundelen van financiering, inkoopkracht en kennis ervoor dat westelijk Nederland aan de top blijft staan op dit gebied en op die manier een bijdrage levert aan een internationaal concurrerende Randstad.